Page 8 - Barbara Munzer – UNIQUE SPATIAL OBJECTS OF ART
P. 8

W STRONĘ SECESJI
6 TOWARDS ART NOUVEAU
“The area of Barbara Munzer`s artistic exploration may be best seen in her works of the last few years, adding up to a series. The artist calls them SPATIAL OBJECTS because of their three-dimensionality and considerable size, making them stand out against what has been traditionally accep- ted as jevellery. Yet the artist`s term says little about the peculiar nature of these objects, remarkable for their slen- der construction and lacy quality, moreover, closely related to the world of biological forms, interpreted in spirit not far removed from the disturbing, luscious Art Nouveau.
At the same time, they seem to be a projection of dreems born in fantastic space full of enormous butterflies, drago- n-flies and spiders spinning their magnificent cobwed con- structed with faultless logic. There are also other figures, like stylized peacocks, or symbolically treated human silhouet- tes. By treating them as personification, the artist makes the- se multifarious shapes carry original messages, which choice accounts for their peculiar character and meaning. The latter apparently springs from the artist`s life experience, her keen observation of her surroundings, the eagerness with which she penetrates human nature, the numerous faults careful- ly hidden from others under the guise of external glamour, beauty, charm, fame and power.”
Fragments from the exhibitions`cataloques Warsaw, 1989, 1999.
„Obszar plastycznych wizji Barbary Munzer najpełniej pokazują prace pochodzące z kilku ostatnich lat i stanowiące pewien cykl Artystka nazywa je OBIEKTAMI PRZESTRZENNYMI dla ich trójwy- miarowych kształtów i znacznych rozmiarów, odróżniających je od dotychczasowej twórczości biżuteryjnej. Jednak określenie to mało mówi o osobliwej naturze tych obiektów nacechowa- nych lekkością konstrukcji i przejrzystością ażurów wydobytą z metalowego tworzywa, ponadto należących bez reszty do świata form biologicznych, zinterpretowanych w duchu bliskim bujnej, pełnej niepokoju secesji.
Stanowią one równocześnie jakby projekcję marzeń zaczerpnię- tych z fantastycznej przestrzeni wypełnionej wielkimi motylami i ważkami, ogromnymi pająkami snującymi swoje wspaniałe sie- ci, zbudowane z nienaganną logiką, wreszcie pojawiającymi się, w tej przestrzeni innymi sylwetami, jak np. stylizowanych pawi, bądź umownie potraktowanych postaci ludzkich.
Tym wielorakim kształtom autorka nadaje oryginalne treści poprzez ich personifikację i w samym wyborze tkwi ich oso- bliwość oraz przesłanie. Owe treści zdają się wypływać z życio- wych doświadczeń artystki – wnikliwej obserwacji otoczenia, próby zgłębienia charakterów ludzkich, licznych wad, starannie ukrywanych przed oczami bliźnich, pod pozorami okazałości zewnętrznej, urody, gracji, sławy czy władzy.”...
Fragmenty z katalogów do wystaw Warszawa, 1989, 1999 rok.
RICHARD THE LION HEART 125 x 125 cm.	brass + ceramics


































































































   6   7   8   9   10